(français plus bas)

Welkom op mijn website! Laat mij me kort voorstellen.

Momenteel ben ik maatschappelijk actief als schepen voor de LBJette, een burgerbeweging in Jette rond burgemeester Claire Vandevivere. Tussen 2014 en 2019 was ik Vlaams Parlementslid en lid van de Belgische Senaat, voor cd&v.

Ik groeide op in Steendorp, een klein dorp (3500 inwoners), bij Temse (Oost-Vlaanderen) en volgde Grieks-Latijn aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. Nadien studeerde ik aan de KU Leuven, waar ik een master in Oost-Europese Talen en Cultuur behaalde alsook een master in Europe & the world 1500-2000 en mijn academische lerarenopleiding succesvol afrondde.

Na een jaar Erasmus aan de Uniwersytet Warszawski koos ik in 2006 voor Brussel en startte ik als corporate credit officer bij KBC. Daarna werd ik fractiemedewerker van cd&v in het Brussels Parlement (2008-2012) en communicatiemedewerker van toenmalig Brussels minister Brigitte Grouwels (2012-2014). In juli 2014 legde ik de eed af als Vlaams Parlementslid. In april 2017 werd ik ook (onbezolgdigd) senator, afgevaardigd door het Vlaams Parlement. Beide functies oefende ik uit tot mei 2019. In het Vlaams Parlement was ik vooral actief rond Brussel, sport, stedenbeleid en de-radicalisering. In de Senaat focuste ik op stadsontwikkeling en luchtkwaliteit. Hier vind je het informatieverslag over de verbetering van de luchtkwaliteit waarvan ik rapporteur was. In 2018 duidde de Senaat mij aan als vertegenwoordiger in de Parlementaire Assemblee van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Op 14 oktober 2018 werd ik verkozen tot gemeenteraadslid voor de LBJette (Lijst van de Burgemeester van Jette = Les Engagés, cd&v en vooral onafhankelijken), waar ik tot fractieleider aangeduid werd van de 16-koppige LBJette-fractie in de gemeenteraad. In 2020 volgde ik Brigitte De Pauw op als OCMW-voorzitter van Jette. Einde mei 2022 werd ik verkozen tot schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden (= cultuur, jeugd, onderwijs, senioren), Begroting, Financiën, Sociale Zaken, Gelijke Kansen en Inburgering.

Buiten de politiek neem ik engagement op als lid van de Regionale Adviesraad Brussel van CERA en peetouder van Born in Africa. Eerder was ik  bestuurslid van de Haven van Brussel waarbij ik nauw betrokken was bij de stadsontwikkeling van Brussel. Daarnaast was ik vrijwilliger bij Bru-Taal en lid van de raden van bestuur van Gemeenschapscentrum Wabo (Watermaal-Bosvoorde) en lokaal dienstencentrum Zoniënzorg vzw, dat actief is in St-Lambrechts- en St-Pieters-Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde.

In mijn (schaarse) vrije tijd vind je me op pad met mijn trouwe viervoeter Paco of op één of ander terras ter ondersteuning van de horeca.

-----

Bienvenue sur mon site web ! Permettez-moi de me présenter brièvement.

Actuellement, je m'engage en tant qu'échevin pour la LBJette, un mouvement de citoyens à Jette autour de la bourgmestre Claire Vandevivere. Entre 2014 et 2019, j'ai été député flamand et membre du Sénat belge, pour le cd&v.

J'ai grandi à Steendorp, un petit village (3500 habitants), près de Temse (Flandre orientale) et j'ai étudié le grec-latin à la Sint-Jozef-Klein-Seminarie à Sint-Niklaas. Ensuite, j'ai étudié à la KU Leuven, où j'ai obtenu un master en langues et cultures d'Europe de l'Est et un master en Europe et monde 1500-2000 et où j'ai terminé avec succès ma formation académique de professeur.

Après une année d'Erasmus à l'Uniwersytet Warszawski, j'ai choisi Bruxelles en 2006 et j'ai commencé à travailler en tant que corporate credit officer chez KBC. Ensuite, j'étais collaborateur du groupe cd&v au Parlement bruxellois (2008-2012) et collaborateur de communication de la ministre bruxelloise Brigitte Grouwels (2012-2014). En juillet 2014, j'ai prêté serment en tant que député flamand. En avril 2017, je suis également devenu sénateur (sans solde!), délégué par le Parlement flamand. J'ai occupé les deux postes jusqu'en mai 2019. Au Parlement flamand, j'étais principalement actif autour de Bruxelles, des sports, de la politique des villes et de la déradicalisation. Au Sénat, je me suis concentré sur le développement urbain et la qualité de l'air. Vous trouverez ici le rapport d'information sur l'amélioration de la qualité de l'air pour lequel j'ai été rapporteur. En 2018, le Sénat m'a nommé représentant à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Le 14 octobre 2018, j'ai été élu conseiller communal pour la LBJette (Liste de la Bourgmestre de Jette = Les Engagés, cd&v et surtout des indépendants), où j'ai été nommé chef de groupe du groupe LBJette de 16 membres au conseil communal. En 2020, j'ai succédé à Brigitte De Pauw en tant que président du CPAS de Jette. Fin mai 2022, j'ai été élu échevin des Affaires néerlandophones (= culture, jeunesse, éducation, seniors), du Budget, des Finances, des Affaires sociales, de l'Égalité des chances et de l'Intégration.

En dehors de la politique, je suis impliqué en tant que membre du conseil consultatif régional de Bruxelles du CERA et parrain de Born in Africa. Auparavant, j'étais membre du conseil d'administration du Port de Bruxelles, où j'ai été impliqué dans le développement urbain de Bruxelles. J'ai également été bénévol à Bru-Taal et membre des conseils d'administration du centre culturel Wabo (Watermael-Boitsfort) et du centre de services locaux Zoniënzorg vzw, actifs à St-Lambrechts et St-Pieters-Woluwe, Auderghem et Watermael-Boitsfort.

Pendant mon (rare) temps libre, vous pouvez me trouver sur la route avec mon ami Paco ou sur l'une des terrasses à soutenir l'horeca.